1.เริ่มตัดต่อเพื่อความคุ้นชิน

Complete and Continue